การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปของผู้บริโภค โดยการวิเคราะห์เชิงลาดับขั้น

  • สายพิณ รานอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ / Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Thailand
  • ศุภชาต เอี่ยมรัตนกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Thailand
คำสำคัญ: การวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น, ผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป, ผลิตภัณฑ์, คุณภาพ, ราคา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเทคนิคกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปของผู้บริโภคเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากปัจ จัยหลัก 6 ปัจจัยได้แก่ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ความจงรักภักดีในตราสินค้า และปัจจัยรองของปัจจัยหลักแต่ละด้าน ตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ 7 คนและผู้บริโภค 404 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าความสอดคล้องของข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม โดยวิธีการ AHP จากการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของข้อมูล (C.R.) โดยมีปัจ จัยมากกว่า 4 ปัจจัยขึ้นไป พบว่ามีค่าน้อยกว่า 0.10 แสดงว่าการเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจัยมีความสอดคล้องกัน ผู้เชี่ยวชาญให้ความสาคัญกับปัจ จัยหลักมากที่สุดสามอันดับแรกคือ คุณภาพ 41.1% ผลิตภัณฑ์ 19.1% และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 13.1% ตามลาดับ สาหรับผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัยหลักมากที่สุดสามอันดับแรกคือ คุณภาพ 31.8% ผลิตภัณฑ์ 22.5% และราคา 17.6% ตามลาดับ หากพิจารณาปัจ จัยรองของที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นหลัก สามารถสรุปปัจจัยรองห้าอันดับแรกได้แก่ คุณประโยชน์ 22.9% ราคาถูก 11.2% ปริมาณ 9.1% อายุการเก็บมี 8.9% และหาซื้อได้ง่าย 7.5% การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรตอบสนองต่อความต้องการของบริโภคเป็นสาคัญ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01