ค่านิยมร่วมด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวน: กรณีศึกษากองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  • เศรษฐพัส ธเนษฐ์ภัคศพง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม / Graduate School, Siam University, Thailand
  • สมหมาย จันทร์เรือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, Faculty of Law, Siam University, Thailand
  • ปรีดา สถาวร กองอัตรากาลัง สานักงานตารวจแห่งชาติ, Personnel Planning and Design Division, Royal Thai Police, Thailand
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริหารจัดการ, ตำรวจนครบาล, ค่านิยมร่วม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกาลังพลด้านการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนกับการบริหารจัดการประสิทธิภาพของกองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ของสถานีตารวจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการโรงพักเพื่อประชาชน และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 480 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.977 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา เชิงอนุมาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมร่วมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=1.240, t=1.402, p-value >.05) นาไปสู่ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในเรื่องการส่งเสริมค่านิยมร่วมของกาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปรามและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01