การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่นาไปสู่ประสิทธิภาพ: กรณีศึกษากองบัญชาการตารวจนครบาลสำนักงานตารวจแห่งชาติ

  • เศรษฐพัส ธเนษฐ์ภัคศพง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม / Graduate School, Siam University, Thailand
  • ไชยนันท์ ปัญญาศิริ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม / Graduate School, Siam University, Thailand
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, ตำรวจนครบาล, ทักษะการเรียนรู้

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทักษะของกาลังพลกับการบริหารจัดการประสิทธิภาพ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ของสถานีตารวจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการโรงพักเพื่อประชาชน และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 480 คนเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.974สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา เชิงอนุมาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองบัญชาการตารวจนครบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05โดยมีค่าทางสถิติดังนี้ (b=0.868, t=2.141, p value <.05)นาไปสู่ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาทักษะของกาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันปราบปรามและการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตารวจนครบาล

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01