การพัฒนาวิชาการสืบสวนสาหรับหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  • พิพัฒน์ จันทร์รวม คณะตารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ / Faculty of Police Science, Royal Police Cadet Academy, Thailand
คำสำคัญ: การพัฒนาวิชา, การสืบสวน, หลักสูตร, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, นักเรียนนายร้อยตำรวจ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของเนื้อหาวิชา การสืบสวน ที่จัดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนนายร้อยตารวจ ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตารวจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 และเพื่อพัฒนาเนื้อหาวิชาการสืบสวน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญใน 4 กลุ่ม จานวน 37 คน ได้แก่ (1) กลุ่มนักเรียนนายร้อยตารวจ (2) กลุ่มนายตารวจที่จบจากโรงเรียนนายร้อยตารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ (3) กลุ่มข้าราชการตารวจผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน และ (4) กลุ่มอาจารย์และวิทยากรที่เคยทาการสอนวิชาสืบสวนในหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตารวจ ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาวิชา การสืบสวนที่จัดให้มีการเรียนการสอนนั้น มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่มีหัวข้อวิชาและเนื้อหาบางส่วนที่ควรปรับการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการพัฒนาเนื้อหาวิชาการสืบสวน ใน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) ควรเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียุคใหม่ เช่น โปรแกรม I2, Internet of Things, Big Data เป็นต้น รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ (2) การจัดการเรียนการสอน ควรเพิ่มเติมการฝึกทักษะในกระบวนการคิด การหาวิธีการสืบสวนจับกุมคนร้าย และศึกษาจากกรณีศึกษา โดยมีการทา work shop หรือกิจกรรมฝึกทักษะในการสืบสวน และ (3) ควรให้เรียนวิชาการสืบสวนประกอบกับการใช้คอมพิวเตอร์ จะได้สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ในทันที ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยสามารถนาความคิดเห็นไปปรับใช้ ในการพัฒนาเนื้อหาวิชาการสืบสวนเพิ่มเติมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01