สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการเรียน การสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

  • พระมหาบรรจง จันทร์จารัส วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sriprathum University, Thailand
  • ปิยากร หวังมหาพร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sriprathum University, Thailand
คำสำคัญ: ความเป็นจริง, ความคาดหวัง, การจัดการเรียนการสอน, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, โรงเรียนวัดบางนาใน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวัง 2) เปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงและความคาดหวัง 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) ศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางสาหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดบางนาใน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของนักเรียน 165 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าเอฟ และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจานวน 11 รูป/คน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รายได้ต่อเดือน 5,001 10,000 บาท อายุ 41 50 ปี ระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. หรือต่ากว่า อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 2) ความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นจริงและความคาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) รายได้ต่อเดือน อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นจริง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ความคิดเห็นต่อความคาดหวัง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน 4) ปัญ หาอุปสรรค และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เช่น ปัญ หาและการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร รายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01