การจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

  • พรพล พอนอ่วม คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sripatum University, Thailand
  • วราภรณ์ ไทยมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, Faculty of Liberal Arts, Sripatum University, Thailand
  • ชารี มณีศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, Faculty of Education, Burapha University, Thailand
คำสำคัญ: ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของการศึกษาโดยครอบครัว และนาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยใช้ต้นแบบทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยนี้เป็นเชิงวิจัยและพัฒนา การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะพัฒนาต้นแบบทรัพยากรการเรียนรู้ฯของการศึกษาโดยครอบครัว 2) ระยะทดลองใช้ต้นแบบทรัพยากรการเรียนรู้ฯ และ 3) ระยะปรับปรุงและนาเสนอต้นแบบทรัพยากรการเรียนรู้ฯ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม แบบสรุปการอภิปรายกลุ่มสนทนาแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบซึ่งเรียงตามน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านบุคคล ด้านทั่วไป ด้านการเงิน และด้านวิชาการ สิ่งที่ควรปรับปรุงด้านโครงสร้างและเนื้อหาของต้นแบบทรัพยากรการเรียนรู้ฯ คือ การจัดเรียงเนื้อหาต้องให้มีความเหมาะสม แบ่งหมวดหมู่และมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และสิ่งสาคัญของการสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ฯนั้นจะต้องสร้างให้ตรงกับกลุ่มผู้ใช้งานจริงให้ได้มากที่สุด สาหรับงานวิจัยนี้สามารถแบ่งเบาภาระของรัฐได้ส่วนหนึ่ง และมีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของประเทศไทยได้

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01