ปัจจัยด้านจิตวิทยาและกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดลที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกเรียนผ่านระบบ E-Learning ของสถาบันกวดวิชา ในจังหวัดมหาสารคาม

  • Le Huy Thanh คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
  • ภณิตา สุนทรไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
  • กิตติชัย เจริญชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
คำสำคัญ: ปัจจัยด้านจิตวิทยา, กระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล, พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล ประกอบด้วย การสร้างความดึงดูดใจ การสร้างความสนใจ การสร้างความต้องการ การเข้าถึงข้อมูล ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนผ่านระบบ E-Learning ของสถาบันกวดวิชาในจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันกวดวิชาที่มีการสอนในรูปแบบสื่อออนไลน์ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การทดถอยพาหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยามีผลทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกเรียนผ่านระบบ E-Learning ของสถาบันกวดวิชาในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในด้านการจูงใจมากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนกระบวนการตอบสนองไอดาโมเดล มีผลทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกเรียนผ่านระบบE-Learning ของสถาบันกวดวิชาในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในด้านการสร้างความต้องการมากที่สุด รองลงมา คือ การเข้าถึงข้อมูล การสร้างความสนใจ และการสร้างความดึงดูดใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01