ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  • กันตพัฒน์ มณฑา บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Graduate School of Education, Siam University, Thailand
คำสำคัญ: คุณภาพการศึกษา, โรงเรียน, กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูรวม 955 คน โดยใช้แบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความพึงพอใจของผู้ปกครอง รองลงมาคือความพึงพอใจของครู เมื่อพิจารณาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรปรากฏผลค่าเฉลี่ยสูงสุดรายด้าน ดังนี้ ด้านผู้บริหารคือบทบาทของผู้บริหาร ด้านครูคือคุณธรรมจริยธรรมของครู ด้านการบริหารการศึกษาคือภารกิจนโยบายและจุดเน้นการจัดโครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ ด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยคือการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของชุมชนคือบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาพบว่าได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากตัวแปรด้านครู รองลงมาคือด้านการบริหารการศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลทางบวก และโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถอธิบายคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ โดยผลการวิจัยได้รับการประเมินในระดับมากที่สุดด้านความเหมาะสมและระดับมากด้านความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01