เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการความรู้สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ

  • ชมสุภัค ครุฑกะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง / Faculty of Human Resource Development, Ramkhamhaeng University, Thailand
คำสำคัญ: เทคโนโลยี, การจัดการความรู้, อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามองค์ประกอบของการจัดการความรู้สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ (2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามองค์ประกอบของการจัดการความรู้สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 3 รอบสารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 19 คน สรุปและจัดกลุ่มเทคโนโลยีตามองค์ประกอบของการจัดการความรู้ และนามาสร้างเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามองค์ประกอบในการจัดการความรู้ ไปสารวจความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 300 คน ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ .95 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่ามัธยฐาน ค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรม AMOS 5 student version ผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านการแสวงหาความรู้ (2) ด้านการสร้างความรู้ (3) ด้านการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ และ (4) ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งสิ้น 24 รายการ เป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 10 รายการ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 14 รายการ และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า โมเดลการวัดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้ง 4 ด้านมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01