ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางาน และการทางานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานไปรษณีย์นนทบุรี

  • เอกพจน์ เข็มปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง / Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
  • อริสา สำรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง / Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตในการทำงาน, การทำงานเป็นทีม, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา1) คุณภาพชีวิตในการทางาน การทางานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย์นนทบุรี 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางาน การทางานเป็นทีม กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย์นนทบุรี 3) สร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานไปรษณีย์นนทบุรี โดยมีคุณภาพชีวิตในการทางานและการทางานเป็นทีม เป็นตัวพยากรณ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ พนักงานไปรษณีย์นนทบุรีทั้งสิ้น จานวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ประชากรศาสตร์ 2) คุณภาพชีวิตในการทางาน 3) การทางานเป็นทีม 4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน Stepwise ผลการวิจัยพบว่า พนักงานไปรษณีย์นนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 40 ปี สาเร็จการการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพสมรส โดยมีอายุการทางานงานระหว่าง 11 15 ปี และพนักงานไปรษณีย์นนทบุรี มีคุณภาพชีวิตในการทางาน การทางานเป็นทีม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ในระดับสูง ซึ่งคุณภาพชีวิตในการทางาน การทางานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ทางบวกที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานไปรษณีย์นนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีอานาจในการทานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ได้ร้อยละ 31.6 (Adj.R2 = .316)

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01