คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลคึกคัก อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

  • สิริธร บัวแก้ว วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sriprathum University, Thailand
  • ปิยากร หวังมหาพร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sriprathum University, Thailand
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, การพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ 3) แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลคึกคัก อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุในตาบลคึกคัก จานวน 271 คน โดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่า t ความแปรปรวนแบบทางเดียว และรายคู่ด้วย LSD ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านสภาพความเป็นอยู่ ด้านสภาพร่างกาย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านการรวมกลุ่มทางสังคมอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพอารมณ์ และด้านการตัดสินใจด้วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกันพบว่ามีคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และอาชีพต่างกัน มีคุณภาพชีวิตด้านสภาพร่างกาย ด้านสภาพความเป็นอยู่ และด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพบว่าประกอบด้วยกิจกรรมได้แก่ การออกกาลังกาย กินอาหาร และดูแลสุขภาพ สร้างเครือข่ายชุมชน และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และจัดกิจกรรมทางศาสนา/สังคมมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01