สภาพปัญหา ความต้องการ คุณภาพชีวิต และรูปแบบการพัฒนา ประสิทธิภาพ การผลิตและการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชน

  • สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Factually of Management Science, Sakon Nakhon Rajabhat University, Thailand
  • ละมัย ร่มเย็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Factually of Humanities and Social Science, Sakon Nakhon Rajabhat University, Thailand
  • ภาวรินทร์ สวัสดิ์ไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / Loei Rajabhat University, Thailand
  • พัทธนันท์ ชมภูนุช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Factually of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University, Thailand
  • ลัดดาวัลย์ ร่มเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Sakon Nakhon Rajabhat University
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต, ประสิทธิภาพ, สินค้าเกษตร, วิสาหกิจชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และคุณภาพชีวิตของวิสาหกิจชุมชน และ 2) การศึกษารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จานวน 70 คน (จากวิสาหกิจชุมชน 10 แห่ง) และผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 9 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยพบว่า สภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชน คือ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม ไม่น่าสนใจ ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าโดยใช้แบรนด์ ช่องทางการจาหน่ายสินค้าไม่กว้างขวาง ขาดความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าแบบออนไลน์ และส่วนใหญ่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สาหรับคุณภาพชีวิตของวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัย และด้านร่างกาย ตามลาดับ รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวม ประกอบด้วย การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ระบบการเงิน การบัญชี และการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดลองตลาด สาหรับรูปแบบพัฒนาฯ รายหน่วยงานควรเพิ่มการแปรรูป การอบรม การให้คาปรึกษา และการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01