ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาจังหวัดนครพนมเมืองชายแดน สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  • วาฤทธิ์ กุลบุตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / Faculty of Management Science, Sakon Nakhon Rajabhat University, Thailand
คำสำคัญ: ข้อเสนอเชิงนโยบาย, จังหวัดนครพนม, เมืองชายแดน, เขตเศรษฐกิจพิเศษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการของการพัฒนาจังหวัดนครพนมเมืองชายแดนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 2) ศึกษาปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและ 3) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก 20 คน เลือกสุ่มแบบเจาะจง และกลุ่มเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญ 15 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดแบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการวิจัยพบว่า 1. พัฒนาการของจังหวัดนครพนมเมืองชายแดนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า ด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรในเมืองกับชนบทด้านสังคมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและการรับฟัง ความคิดเห็นและการรับรู้ข้อมูลน้อย ด้านเมือง มีความล่าช้าปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านกายภาพโครงสร้างพื้นฐาน ภาวะมลพิษและสิ่งแวดล้อม 2.ปัจ จัยที่เอื้ออานวยต่อการบริหารการพัฒนา มี 6องค์ประกอบ คือ 1) ด้านนโยบายของรัฐ 2) ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ 3) ด้านความเหมาะสมของกฎหมาย 4) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 5) ด้านการบริหารจัดการ และ 6) ด้านศักยภาพของพื้นที่ และ 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านการเมืองและด้านกายภาพและผลการประเมินยืนยันข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01