การนานโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติต่อเกษตรกรรายย่อย ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

  • ประทุมพร ปวงจันทร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sripatum University, Thailand
คำสำคัญ: การนำนโยบายไปปฏิบัติ, นโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วมพีจีเอส

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยของการนานโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ และเสนอแนะต่อแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 116 หน่วยงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 27 คน และการสนทนากลุ่ม 2 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงาน ฯ มีระดับผลการนานโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติโดยภาพรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย และด้านความสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับสูง และมี 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติโดยภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่อมั่นต่องานและนโยบาย, ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่, ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม, ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม และความรู้ของเจ้าหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) หน่วยงานฯ ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ควรเชื่อมโยงข้อมูลและกิจกรรมกัน ตั้งแต่กระบวนการต้นน้า กลางน้า และปลายน้า และ 3) เกษตรกรควรใส่ใจการผลิตและแปรรูปสินค้า และรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01