การวิเคราะห์สมรรถนะหลักและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล

  • สมบัติ เพ็งไธสง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Thailand
  • ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Thailand
คำสำคัญ: สมรรถนะหลัก, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, หน่วยงานภาครัฐ, การวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เปรียบเทียบระดับสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2) นาเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง ระดับปฏิบัติการ จานวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบจาลองการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูลในการคานวณหาค่าคะแนนประสิทธิภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งปัจจัยนาเข้าประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็นทีม และปัจจัยผลผลิต 1 ปัจจัย คือ ผลคะแนนที่ได้จากผลงาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและบุคลากรมีคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 100 จานวน 35 คน และพบว่าบุคลากรที่ไม่สามารถใช้ปัจจัยนาเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 3 คน ได้แก่ บุคลากรที่มีผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น 2 คน และบุคลากรที่มีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง 1 คน 2) แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะหลักของบุคลากรที่ไม่สามารถใช้ปัจ จัยนาเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเพิ่มปัจจัยนาเข้าสาหรับบุคลากรที่มีผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น และเพิ่มปัจจัยผลผลิตสาหรับบุคลากรที่มีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01