นวัตกรรมการจัดการตลาดชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ปากคลองตลาด

  • รจเรธ ปรีกราน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต / College of Social Innovation, Rangsit University, Thailand
  • ฉัตรวรัญ องคสิงห์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต / College of Social Innovation, Rangsit University, Thailand
คำสำคัญ: นวัตกรรม, ตลาดชุมชนเชิงสร้างสรรค์, ปากคลองตลาด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษานวัตกรรมทางการตลาด และการตลาดเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ปากคลองตลาด เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับความเป็นตลาดชุมชน และเสนอแนวทางการจัดการตลาดในรูปแบบใหม่ซึ่งเน้นการสร้างสรรค์โดยชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากการวิจัยศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากการวิจัย พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในย่านนี้ คือ พื้นที่ที่จากัดทาให้เกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ จึงมีแนวทางในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เป็นการค้าขายเชิงท่องเที่ยว เป็นแหล่งทามาหากินของพ่อค้าแม่ค้า แต่ยังคงรักษาบรรยากาศดั้งเดิมไว้ ซึ่งคือปรากฏการณ์ของการทาธุรกิจบนแนวคิดแบบอนุรักษ์ โดยมีการนานวัตกรรม และการจัดการตลาดเชิงสร้างสรรค์เข้ามาบริหารจัดการกับตลาดชุมชน ซึ่งกระทบกับความเคยชินของผู้ที่เคยอยู่แบบเดิม ก่อให้เกิดความขัดแย้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม โดยเห็นได้จากการไม่ให้ความร่วมมือของผู้ที่มีอิทธิพล กลุ่มเจ้าของแผง เจ้าของพื้นที่เดิม กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มีความกังวลต่อรายได้ หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการกระทบต่อวิถีชีวิตแบบเดิมๆ จึงมีการใช้หลักการการบริหารความขัดแย้ง การเจรจาต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้กลุ่มบุคคลทุกส่วนมีผลประโยชน์ร่วมกัน และยังใช้หลักการของการปะทะสังสรรค์เพื่อลดความขัดแย้ง โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้สัมปทาน คนทางานในตลาด ชุมชนบริเวณรอบๆ ตลาด และลูกค้า ผู้ใช้บริการของตลาด

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01