การจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง: ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

  • วิญญู พันธ์โต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพรชบูรณ์ / Faculty of Management Science, Phetchabun Rajabhat University, Thailand
  • ทศพร มะหะหมัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / Graduate School, Kasembundit University, Thailand
คำสำคัญ: การจัดการ, ทัศนคติ, เศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระดับการนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหนองแม่นาอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหนองแม่นา ประสบความสาเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มชุมชนใน ต.หนองไม้นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จานวน 341 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติมายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ด้านความพอประมาณ ด้านการมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านเงื่อนไขความรู้และด้านเงื่อนไขคุณธรรม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของ ลิเคิร์ท ผลวิจัยพบว่า ประชาชนมีการนาแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกด้าน ได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านการมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขด้านการมีเหตุผล ด้านการมีภูมิกันในตัวที่ดี และด้านความพอประมาณ จาแนกตามรายด้านอยู่ในระดับมาก ลาดับแรก ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01