ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการท่องเที่ยวตลาดใต้เคี่ยม จังหวัดชุมพร

  • อุมาพร รัตนพันธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร / Master of Business Administration, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus, Thailand
  • กิตติ แก้วเขียว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร / Master of Business Administration, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus, Thailand
คำสำคัญ: แรงจูงใจ, ความพึงพอใจ, ความภักดี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยจูงใจและประสิทธิผลของการจัดการท่องเที่ยวตลาดใต้เคี่ยมจังหวัดชุมพร 2) เพื่อศึกษาปัจ จัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการท่องเที่ยวตลาดใต้เคี่ยม จังหวัดชุมพร ตัวอย่างในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในตลาดใต้เคี่ยม จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 205 คน (51.2) อายุ 41 45ปี จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 สถานภาพสมรส จานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 30,000 บาท จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 ระดับความคิดเห็นด้านกายภาพ ( =3.27,S.D.=.702) ด้านทางวัฒนธรรม ( =3.27,S.D.=.717) ด้านระหว่างบุคคล ( =4.00,S.D.=.735) ด้านสถานภาพและชื่อเสียง ( =3.85,S.D.=.590) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิผล ด้านความพึงพอใจ ด้านความภักดี(การกลับมาซื้อซ้า) และด้านความยั่งยืน ของการจัดการท่องเที่ยวตลาดใต้เคี่ยม จังหวัดชุมพร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01