การวิเคราะห์รางวัลธรรมาภิบาลของประเทศไทย

  • ปิยากร หวังมหาพร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Graduate College of Management, Sripatum University, Thailand
คำสำคัญ: รางวัล, ธรรมาภิบาล, ประเทศไทย

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์รางวัลธรรมาภิบาลในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจข้อมูลรางวัล ธรรมาภิบาลของประเทศไทย และวิเคราะห์รางวัลธรรมาภิบาลในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความและใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า องค์กรที่มอบรางวัลธรรมาภิบาลในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2551 2560 นั้น ประกอบด้วยองค์กรจานวน 4 ประเภท รวมจานวนทั้งสิ้น 13 องค์กร องค์กรซึ่งมีจานวนมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่ 1) องค์กรภาครัฐประเภทส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีจานวน 6 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 46.16 2) องค์กรรูปแบบผสม มีจานวน 4 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 30.77 และ 3) องค์กรระหว่างประเทศ มีจานวน 2 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 15.38 รางวัลธรรมาภิบาลในประเทศไทย จาแนกตามประเภทผู้รับรางวัลธรรมาภิบาลระหว่าง พ.ศ.2551 2560 นั้น ประกอบด้วยผู้รับรางวัลธรรมาภิบาลจานวน 6 ประเภท รวม 4,456 องค์กร และปัจ เจกบุคคล จานวน 90 คน รวมจานวนผู้รับรางวัลธรรมาภิบาลทั้งสิ้น 4,546 องค์กรและปัจเจกบุคคล โดยประเภทของผู้รับรางวัลธรรมาภิบาลในประเทศไทยซึ่งมีจานวนมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่ 1) องค์กรภาคเอกชนประเภทธุรกิจ มีจานวน 1,804 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 39.69 2) องค์กรภาครัฐประเภทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีจานวน 1,700 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 37.40 และ 3) องค์กรภาครัฐประเภทส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 872 องค์กร คิดเป็น ร้อยละ 19.18

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-01