คุณภาพการบริการขนส่งสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า: กรณีศึกษา บริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

  • โสรยา สุภาผล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand
  • ลัดดาวัลย์ สำราญ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand
  • อมรรัตน์ ทัดจันทึก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand
  • ธนกร นกสกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand
  • สุรชัย เอมอักษร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand
คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจ, การขนส่งสินค้า

บทคัดย่อ

การวิจัยน้มี ีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปลูกค้า และศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการขนส่งสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ จากัดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าที่สัง่ สินค้าจากบริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ จากัด จานวน 150 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-testค่า One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณภาพการบริการขนส่งสินค้าและระดับความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลลูกค้า ประกอบด้วย ประเภทของร้านค้า ปริมาณการสัง่ สินค้า ช่วงเวลาในการสัง่ สินค้าที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่ใช้บริการขนส่งสินค้า ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยคุณภาพการบริการขนส่งสินค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ จา กัด ร้อยละ 31.20

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-17