การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับมิติการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน: จากมุมมองของบุคลากรสายสนับสนุน

  • ธัญญาเรศ พรกระจ่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand
  • นิตยา เงินประเสริฐศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand
คำสำคัญ: วัฒนธรรมองค์การ, การจัดการความรู้, บุคลากรสายสนับสนุน

บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน 2) ศึกษามิติการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับมิติการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน จานวน 365 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์การกับมิติการจัดการความรู้ สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาพรวมเกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง 2) มิติการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในภาพรวมเกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ วัฒนธรรมองค์การแบบลาดับขัน้ การบังคับบัญชาวัฒนธรรมองค์การแบบตลาด และวัฒนธรรมองค์การแบบเฉพาะกิจ มีความสัมพันธ์กับมิติการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสา คัญ ทางสถิติที่ระดับ.05

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-17