กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์

  • บุรฉัตร จันทร์แดง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, Faculty of Political Science and Public Administration, Mahasarakam Rajabhat University, Thailand
  • เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, Faculty of Political Science and Public Administration, Mahasarakam Rajabhat University, Thailand
  • สัญญา เคณาภูมิ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, Faculty of Political Science and Public Administration, Mahasarakam Rajabhat University, Thailand
คำสำคัญ: องค์ประกอบ, กรอบแนวคิด, พฤติกรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสังเคราะห์ถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมที่ใช้ในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งนาไปสู่การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อปูพื้นความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านได้ทราบเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่ได้มีการเกิดขึ้นและพัฒนามาโดยลา ดับ ตัง้ แต่กลางศตวรรษที่ 20โดยบทความวิชาการนี้ สามารถสรุปถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการวัดพฤติกรรม ซึ่งนาไปสู่การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ได้ว่าประกอบด้วยการวัดพฤติกรรมใน 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านอุปนิสัย 2)องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพและ 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวัดองค์ประกอบต่างๆ ของมนุษย์นั้น อาจใช้แบบตรวจสอบรายการถึงการมีหรือไม่มีพฤติกรรมที่กาหนดไว้ รวมถึงอาจใช้เครื่องมือซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่าตัง้ แต่ 3-7 ระดับ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-16