การบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพพยาบาลกับวิชาชีพทาง การแพทย์อื่น เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ พ.ศ.2561 ของประเทศไทย

  • บุบผชาติ อุไรรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง / Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University, Thailand
คำสำคัญ: การบริหารจัดการความขัดแย้ง, วิชาชีพพยาบาล, วิชาชีพทางการแพทย์, พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ พ.ศ.2561

บทคัดย่อ

ความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพทางการแพทย์โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลกับวิชาชีพเภสัชกร ได้เกิดขึ้นจากการจัดทาร่างพ.ร.บ.ยา บับใหม่ พ.ศ.2561 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยเป็นที่ได้รับการยอมรับในเนื้อหาส่วนใหญ่ มีเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างวิชาชีพ เช่น ประเด็นที่ให้วิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพเภสัชกรจ่ายยาได้ ซึ่งในประเด็นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพพยาบาลเนื่องจากลักษณะงานในปัจ จุบันที่ขาดแคลนเภสัชกรวิชาชีพ และไม่มีกรอบอัตรากา ลังของเภสัชกรวิชาชีพกา หนดไว้ในที่ห่างไกลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งในสถานการณ์จริงพยาบาลวิชาชีพต้องทาหน้าที่ในการจ่ายยา ถึงแม้จะมีกฎหมายรองรับแต่ก็เป็นกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองการปฏิงานตามวิชาชีพในความรู้สึกของพยาบาล จึงมีความต้องการที่จะให้ระบุข้อกา หนดเรื่องการจ่ายยาเข้าไปใน พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่นี้ด้วย อันเนื่องมาจากพยาบาลเองก็ได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของยามาตลอดหลักสูตรและมีการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎิบัติทัว่ ไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ซึ่งต้องผ่านการ อบรมและฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงเห็นควรให้มีข้อกฎหมายฉบับใหญ่น้เี ข้ามาครอบคลุมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมัน่ ใจว่าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน วิชาชีพเภสัชกรก็มีความกังวลในแง่ข องความรู้ความสามารถที่ต้องมีมากเพียงพอเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงมีแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้วิชาชีพอื่นมาจ่ายยา ในเมื่อพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่นี้สร้างความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพจึงควรหาแนวทางแก้ไขปัญ หา ทาความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากทั้งนี้ ทุกวิชาชีพทางการแพทย์ก็ต้องทางานประสานกันเป็นทีมเพื่อให้ประชาชนต้องได้บริการสุขภาพที่ดีที่สุดนัน่ เอง

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-12-16