แรงจูงใจในการเลือกสถาบันการศึกษาและการพัฒนาตนเอง

  • อรพรรณ คำสวัสดิ์
คำสำคัญ: แรงจูงใจในกำรศึกษำต่อ, กำรพัฒนำตนเอง, กำรเลือกศึกษำต่อ

บทคัดย่อ

งำนวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบระดับปัจจัยด้ำนแรงจูงใจในกำรเลือกสถำบันกำรศึกษำ จำแนกตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 2) เปรียบเทียบระดับกำรพัฒนำตนเอง จำแนกตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 3) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำนแรงจูงใจในกำรเลือกสถำบันกำรศึกษำและกำรพัฒนำตนเอง ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 293 คน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประกอบด้วยร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่ม กำรทดสอบที กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว กำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ และกำรทดสอบสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลกำรวิจัยพบว่ำปัจจัยแรงจูงใจและกำรพัฒนำตนเอง อยู่ในระดับปำนกลำง

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-30