ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ของสถานีบริการน้ามัน ปตท.: กรณีศึกษา สถานีบริการน้ามัน ปตท. พื นที่อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  • นิพนธ์ เจริญสิทธิพันธ์ นิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อรนันท์ กลันทปุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: ความพึงพอใจของประชาชน, สถานีบริการน้้ามันปตท., จังหวัดนนทบุรี

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้้ามัน ปตท. พื้นที่อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้้ามันปตท. พื้นที่อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน ปตท. พื้นที่อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ้านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ ด้านอัธยาศัยของพนักงาน ด้านการประสานงานบริการ ด้านคุณภาพบริการ และด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนผู้เข้าใช้บริการที่มี เพศ อายุ ประเภทของการใช้บริการ ประเภทเชื้อเพลิง ประเภทบริการเสริม และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครั้งแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านเวลาที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการ ประเภทยานพาหนะ และจ้านวนครั้งต่อสัปดาห์ที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้้ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-30