การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • นรินทร์ แก้วแพงมาก นิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อรนันท์ กลันทปุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, แผนพัฒนา, องค์การบริหารส่วนตาบล, อาเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชาชนในอาเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวนตัวอย่าง 394 คน และวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติในการใช้อธิบายตามวัตถุประสงค์ ผลการศึกษาพบว่า เพศ อาชีพ รายได้ ศาสนา ตาแหน่งในชุมชน และสมาชิกกลุ่ม แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และอายุ การศึกษา และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมในการทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-30