ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ของโรงงานหล่อหลอมเหล็กของไทย

  • บุรินทร์ สันติสาส์น นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ, โรงงานหล่อหลอมเหล็กของไทย

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมหล่อหลอมเหล็กไทยเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมหล่อโลหะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ การดาเนินธุรกิจ มีลักษณะกระจัดกระจาย ขาดการเชื่อมโยง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับงานเป็นครั้งคราวตามแต่ลูกค้าสั่ง โดยไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น ISO นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง และประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้ศักยภาพการผลิตไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน กับตลาดต่างประเทศ แนวคิด “ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ” จึงถูกหยิบมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม เมื่อทาการรวบรวมความหมายของ TQM ทฤษฏีและแนวความคิดที่เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และแนวความคิดการนาการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรสู่ภาคปฏิบัติ จึงได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยที่ที่ส่งผลต่อการนาแนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพน่าจะส่งผลต่อการนา TQM ไปปฏิบัติในอุตสาหกรรมหล่อหลอมเหล็กของไทย มี 8 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์กร การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม การสื่อสารในองค์กร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากร และความผูกพันกับองค์กร

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-18