กลวิธีการโน้มน้าวใจในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

  • วิระวัลย์ ดีเลิศ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คำสำคัญ: กลวิธีการโน้มน้าวใจ, ปริเฉทปาฐกถาธรรม, พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง กลวิธีการโน้มน้าวใจในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบในปริเฉทปาฐกถาธรรม พบว่าชื่อเรื่องที่มีคาศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา บทนาที่ขึ้นต้นด้วยการเกริ่นถึงความเป็นมาหรือสาเหตุของเรื่อง เนื้อเรื่องพบว่าที่กล่าวถึงสาระ ประเด็นสาคัญไว้ตอนต้นเรื่อง และบทสรุปที่แสดงทรรศนะ ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ พบว่ามีมากที่สุด 2) กลวิธีการโน้มน้าวใจในปริเฉทปาฐกถาธรรมมีทั้งหมด 3 วิธี พบว่ากลวิธีประเภทที่ 3 คือกลวิธีการโน้มน้าวที่ใช้การอ้างพุทธศาสนาและพุทธภาษิต พบว่ามีมากเพื่อช่วยจูงใจและให้ผู้รับสารสนใจ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-18