เกี่ยวกับวารสาร

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(Journal of Education Loei Rajabhat University: EDUCLoei)

ตีพิมพ์รูปแบบออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 2 ฉบับ คือ

  • ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้

  • เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Announcements

ประกาศปิดรับบทความ เล่มที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

09-01-2024

กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ท่านที่สนใจ สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯในเล่มถัดไป ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อตีพิมพ์ในฉบับถัดไปในเล่มที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2567) 

 

                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more about ประกาศปิดรับบทความ เล่มที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 23-08-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความทางวิชาการ

ดูทุกฉบับ

วารสารรับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษา ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ อาทิ การบูรณาการทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการด้านการศึกษาแก่ชุมชน ทั้งนี้ บทความที่ส่งเสนอตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์จากที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการส่งเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ วารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม โดยบทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) และวารสารไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ

 

 

Print ISSN : 2539-6064