วารสารรับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษา ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ อาทิ การบูรณาการทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งนี้ บทความที่ส่งเสนอตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์จากที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการส่งเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ วารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน 2563

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับนี้ เป็นฉบับประจาปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ซึ่งได้รวบรวมบทความวิจัย และบทความวิชาการด้านการศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหาเชิงนโยบาย การพัฒนารูปแบบการสอนและการจัดการเรียนรู้ บทความ ทุกบทความ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ในการประเมินเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่ แต่ละบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน บทความในวารสารฉบับนี้ มีเนื้อหาที่หลากหลายและน่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้วารสารครุศาสตร์อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อรับการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ใน Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ตามที่กองบรรณาธิการกาลังพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน โดยมีการปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

เผยแพร่แล้ว: 2021-07-22

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารรับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษา ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ อาทิ การบูรณาการทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งนี้ บทความที่ส่งเสนอตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์จากที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการส่งเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ วารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

 

 

Print ISSN : 2539-6064