กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีจำนงค์

 

บรรณาธิการ

ดร.อนุภูมิ คำยัง                     (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ อมรมาศ มุกดาม่วง     (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

อาจารย์ พักตร์พิมล กำเนิด      (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

 

กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์                (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ดร.กานต์ยุพา จิตติวัฒนา                    (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร                     (มหาวิทยาลัยมหิดล)

รศ.ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย               (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ดร.รัฐ มโนธัม                                     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ผศ.ดร.เพียงแข ภูผายาง                     (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)

ดร.อภิชาติ มุกดาม่วง                          (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)

ผศ.ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน         (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

ผศ.ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี                       (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

ดร.แพรวนภา เรียงริลา                        (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

 

เลขานุการ

นางเสาวลักษณ์ อนุยันต์                    (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

นายตะวัน ราชพัฒน์                           (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)