การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ).
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ OpenOffice, Microsoft Word หรือ RTF
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 14 pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

1. การจัดรูปแบบการเขียนตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

2. เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการบริการวิชาการที่สัมพันธ์กับการศึกษา 

3. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน

4. ขนาดรูปภาพ กราฟ ที่มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพ

5. มีการเขียนอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและในบรรณานุกรม

6. ใช้รูปแบบการอ้างอิงระบบ APA6th

7. นำส่งไฟล์บทความจำนวน 2 ไฟล์ ดังนี้

    1) ไฟล์บทความต้นฉบับที่ประกอบด้วยชื่อและสังกัดของผู้เขียน (ไฟล์ Word)
    2) ไฟล์บทความที่ไม่ระบุชื่อและสังกัดของผู้เขียน (ไฟล์ PDF)

ส่วนประกอบ

รายละเอียด

ขนาดตัวอักษร

รูปแบบหน้ากระดาษ

B5

 

การจัดหน้ากระดาษ

2.54 ซม. (จากขอบซ้ายและขอบบน)

1.9 ซม. (จากขอบขวาและขอบล่าง)

 

 

1 คอลัมน์ (บทคัดย่อ ไทยและอังกฤษ)

 

 

2 คอลัมน์ (ส่วนเนื้อหาจนถึงบรรณานุกรม)

 

ความยาวของบทความ

ระหว่าง 5,000-6,000 คำ

 

จำนวนหน้า

ระหว่าง 7-12 หน้า

 

ภาษา

ไทย

 

รูปแบบตัวอักษร

TH SarabunPSK

14 (ปกติ)

ชื่อเรื่อง

ประกอบด้วยชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

18 (หนา) จัดกึ่งกลาง

ชื่อผู้เขียน

ประกอบด้วยชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

14 (ปกติ) จัดชิดขวา

เชิงอรรถ

ระบุสังกัดและอีเมล์ติดต่อของผู้เขียนครบทุกคน

12 (ปกติ) ท้ายหน้า

Abstract

บทคัดย่อ

เขียนสรุปภายใน 1 ย่อหน้า จำนวนคำไม่เกิน 250 คำ

โดยเนื้อหาความครอบคลุมหัวข้อหลักตามรูปแบบของบทความวิจัย/ บทความวิชาการ ทั้งนี้ บทคัดย่อภาษาอังกฤษได้แปลจากบทคัดย่อภาษาไทยและมีเนื้อหาเดียวกับบทคัดย่อภาษาไทย

 

14 (ปกติ)

ส่วนประกอบ

รายละเอียด

ขนาดตัวอักษร

คำสำคัญ

ระหว่าง 3-5 คำ

หัวข้อหลักใช้

14 (หนา)

เนื้อหาใช้ 14 (ปกติ)

หัวข้อหลักและรอง

หัวข้อหลัก

15 (หนา) จัดชิดขอบด้านซ้าย

หัวข้องรอง

14 (หนา) จัดย่อหน้า

ตารางและรูปภาพ

หัวข้อตาราง และภาพ ตามด้วยตัวเลข (ลำดับ)

จัดวางเหนือตารางและรูปภาพ

14 (ตัวเอียง-หนา)

ชื่อตาราง และภาพ

14 (ปกติ)

คำอธิบายวางไว้ใต้รูปภาพและตาราง

 

การเว้นวรรคระหว่างประโยค

เคาะ 1 ครั้ง

 

การอ้างอิง

ทั้งในเนื้อหาและบรรณานุกรมด้วยรูปแบบการอ้างอิงระบบ APA6th

 

การอ้างอิงข้อความ

หากเกิน 40 คำ ควรใส่เครื่องหมาย “    ” กำกับ พร้อมอ้างอิง

 

รายชื่อเฉพาะที่ระบุในบทความ

ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ชื่อเพลง ชื่อท่อนเพลง ชื่ออัลบั้ม (ควรใช้อักษร ตัวเอียง)

ตัวอย่างชื่อวารสาร

- วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตัวอย่างชื่ออัลบั้ม

- The Beatles' 'Here Comes the Sun' from the album Abbey Road.

 

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่นๆ