แนวทางการให้คำปรึกษาครอบครัวตามแนวซาเทียร์สำหรับครอบครัวที่มีการแสดงออกทางอารมณ์สูง

Main Article Content

ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์
อัจฉรา นันทะศรี
นฤมล พระใหญ่
สิทธิพร ครามานนท์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการให้คำปรึกษาครอบครัวตามแนวซาเทียร์สำหรับครอบครัวที่มีการแสดงออกทางอารมณ์สูง (High expressed emotion: HEE) มีเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดการแสดงออกทางอารมณ์ แนวคิดทฤษฎีการให้คำปรึกษาครอบครัวตามแนวซาเทียร์ เป้าหมายการให้คำปรึกษาครอบครัว เทคนิคการให้คำปรึกษาครอบครัว ตัวอย่างโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ให้คำปรึกษาและเพื่อการวิจัย ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้คำปรึกษานำไปเป็นแนวทางลดการแสดงออกทางอารมณ์สูงในครอบครัวอันจะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวแสดงออกทางอารมณ์ต่อกันทั้งภาษาพูด หรือภาษาท่าทาง เพื่อสื่อถึงอารมณ์หรือทัศนคติที่ตนเองมีต่อบุคคลในครอบครัวอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

Anchuen, K., Luenthaisong, W., Wongchampa, W., Jinarat, J., & Patipatpakdee, H. (2020). The effective of family therapy based on Satir model according to the life congruence and the level of depression of patients with major depressive disorders admitted in the hospital. Journal of Department of Health Service Support. 16(1), 56-66. (in Thai).

Banmen, J. & Maki-Banmen, K. (2022, May 01). Satir transformational systemic therapy (in brief). http://www.satirpacific.org/uploads/documents/Satir%20Transformational%20Systemic%20Therapy%20in%20Brief

Butzlaff, R. L., & Hooley, J. M. (1998). Expressed emotion and psychiatric relapse, a meta-analysis. Archives of General Psychiatry, 55, 547-552. https://doi:10.1001/archpsyc.55.6.547

Charuchinda, W. (2019). Satir family counseling according to buddhist psychology. Journal of Buddhist Psychology, 4(2), 1-12. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jbp/article /view/243007 (in Thai).

Delvecchio, E., Riso, D. D., Chessa, D., Salcuni, S., Mazzeschi, C., & Laghezza, L. (2014). Expressed emotion, parental stress, and family dysfunction among parents of nonclinical Italian children. J Child Fam Stud, 23, 989–999. https://doi:10.1007/s10826-013-9754-x

Fahrer, J., Brill, N., Dobener, L. M., Asbrand, J., & Christiansen, H. (2022). Expressed emotion in the family: A meta-analytic review of expressed emotion as a mechanism of the transgenerational transmission of mental disorders. Frontiers in Psychiatry, 12, 1-14. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.721796

Friends International Thailand. (2018). Child abuse report in community area 2018. Friends International Thailand.

Green, S. & Baker, B. (2011). Parents’ emotion expression as a predictor of child’s social competence: Children with or without intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 55(3), 324-338. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01363.x

Hooley, J. M. (2007). Expressed emotion and relapse of psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 329–352. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.2.022305.095236

Jenkins, J. N., & Karno, M. (1992). The meaning of expressed emotion: Theoretical issues raised by cross-cultural research. American Journal of Psychiatry, 149(1), 9-21. https://psycnet.apa.org/doi/10.1176/ajp.149.1.9

Kavanagh, D. J. (1992). Recent developments in expressed emotions and schizophrenia. The British Journal of Psychiatry, 160, 601–620. https://doi:10.1192/bjp.160.5.601.PMID:1591571

Koomsubanan, S. (2010). Family counseling handbook for child development and cognitive practitioners. (2nd ed.). Bangkok: Beyond publishing. (in Thai).

Kulnapadol, P. (2017). Family counseling. Han compute offset. (in Thai).

Le Grange, D., Hoste, R. R., Lock, J., & Bryson, S. W. (2011). Parental expressed emotion of adolescents with anorexia nervosa: Outcome in family-based treatment. International Journal of Eating Disorders, 44, 731–734. doi:10.1002/eat.20877.Epub 2010Nov10.PMID:22072411;PMCID:PMC3117016

Limsuwan, N., & Limsuwan, N. (2012). Psychotheraphy using Satir model. Journal of The Psychiatric Association of Thailand, 52(3), 251-258. https://www.psychiatry.or.th/ /JOURNAL/57-3/01-Nongpanga. (in Thai).

Marom, S., Munitz. H., Jones, P. B., Weizman, A., & Hermesh, H. (2005). Expressed emotion: Relevance to rehospitalization in schizophrenia over 7 years. Schizophrenia Bulletin, 31(3), 751-758. https://doi.org/10.1093/schbul/sbi016

Naipinit, A., Kroeksakul, P., & Promsaka Na Sakolnakorn, T. (2014). Adjustment under globalization. SKRU Academic Journal, 7(1), 1-12. (in Thai).

Okur, S. (2020). Satir transformational systemic therapy and spirituality. Spiritual Psychology and Counseling, 5, 45–64. https://dx.doi.org/10.37898/spc.2020.5.1.094

Parapleewan, P. (2019). From consumption as activity to consumer culture as theory. Journal of Journalism, 12(3), 106-141. (in Thai).

Phetsri, S., Srimeechai, S., & Le Mouellic, C. (2013). Satir family therapy with parental’s mental process study to reduce violence against children. Academic seminar due to establishment of faculty of Social Administration, Thamasat University 65. (pp. 179-193). https://anyflip.com/ wabr/vshh. (in Thai).

Sapanan, S. (2018). Family group therapy. Thammasat University. (in Thai).

Singkorn, O., Seeherunwong, A., Kanjanakaroon, R., & Panyadee, W. (2016). The effect of psychoeducational group program based on Satir’s model on depressive symptoms in Thai woman with major depressive disorders. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 30(3), 21-35. (in Thai).

Siripat, M. & Unipanthu, J. (2018). The effective of coping group program on expressed emotion of schizophrenic patients’ caregivers. Nursing Science Journal of Thailand Chulalongkorn University, 30(3), 78 – 90. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUNS /article/view/200518 (in Thai).

Srikosai, S., Dornnork, P., Taweewattanaprecha, S., & Saipanish, R. (2018). Clinical outcomes and parents’ life congruence of children with attention deficit-hyperactive disorder after Satir model based psychoeducational program. Journal of The Psychiatric Association of Thailand, 63(3), 227-246. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/147983. (in Thai).

Sukhonthapirom, P. (1990). Opinions on psychiatry and behavioral sciences. Chulalongkorn University. (in Thai).

Sukhothai Dhammadiraj University. (2013). Introduction to techniques of counseling. Sukhothai Dhammadiraj University printing. (in Thai).

Trangkasombat, (2020). New life creation, psychotherapy and counseling: Humanistic – existential experiential. (5th ed.). Sunta publishing. (in Thai).

Wongpiromsarn, Y. (2016). Mindfulness-based therapy and counseling (MBTC). Beyond publishing. (in Thai)