ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้นทุนทางจิตวิทยา และคุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

Main Article Content

ฌานิน สินศุข
อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้นทุนทางจิตวิทยา และคุณภาพชีวิตการทำงาน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้นทุนทางจิตวิทยา และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรโรงพยาบาลอานันทมหิดลที่ปฏิบัติงานในช่วงที่ทำการสำรวจ สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบตามระดับชั้น โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มๆ 3 กลุ่ม คือ สัญญาบัตร ประทวน และลูกจ้าง พนักงานราชการ แล้วสุ่มตัวอย่างจากทุกระดับชั้น จำนวน 304 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามหลัก 3อ.2ส. แบบประเมินต้นทุนทางจิตวิทยาสำหรับคนไทย และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน ผลการวิจัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ต้นทุนทางจิตวิทยาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และคุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับต้นทุนทางจิตวิทยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.32) แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=-.15) ต้นทุนทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.39) สรุป ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้นทุนทางจิตวิทยา และคุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธ์กัน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Ananda Mahidol Hospital. (2018). The number of personnel in Ananda Mahidol Hospital (As of February 1st, 2018). [Unpublished manuscript]. Ananda Mahidol Hospital.

Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., & Mhatre, K. H. (2011). Meta–analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development, 22(2), 127–152.

Choocheep, K. (2008). Quality of work life of the civil servants in the southernmost provinces of Thailand. National Institute of Development Administration. (in Thai).

Hackman, J. R. & Sutte, L. J. (1977). Improving life at work: Behavioral science approaches to organizational change. Goodyear Publishing.

Health Education Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. (2016). Enhancement and assessment health literacy and health behaviors among school-age group and working-age group. New Thammada Press (Thailand) CO., LTD. (in Thai).

Israel, G. D. (June 2013). Determining sample size. University of Florida. https://edis.ifas.ufl.edu/pd006

Kangsanan, K. & Klinhom, V. (2017). Quality of life of registered nurses in community hospitals zone 1 Nakhon Si Thammarat province. WMS Journal of Management Walailak University, 6(2), 72-82. (in Thai).

Khoshnudi, M., Safari, A., Vahedian-Shahroodi, M., Sadeghnejhad, H., Nejati Parvaz, N. (2019). The relationship between health literacy and quality of life in nurses of hospitals of Kashmar in 2018. Journal of Health Literacy, 4(1), 9-17.

Khumthong, T., Potisiri, W., & Kaedumkoeng, K. (2016). Factors influencing health literacy for people at risk of diabetes mellitus and hypertension of Uthai Thani and Ang Thong. Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University, 3(6), 67-85. (in Thai).

Krasikova, D. V., Lester, P. B., & Harms, P. D. (2015). Effects of psychological capital on mental health and substance abuse. Journal of Leadership & Organizational Studies, 22(3), 280–291.

Luthans, F., & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33, 321–349.

Luthans, F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Li, W. (2005). The psychological capital of Chinese workers: Exploring the relationship with performance. Management and Organization Review, 1(02), 249–271.

Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital. Business Horizons, 47(1), 45–50.

Luthans, F., Youssef C.M. & Avolio B.J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. Oxford University Press.

Nguyen, T. D., & Nguyen, T. T. M. (2011). Psychological capital, quality of work life, and quality of life of marketers: Evidence from Vietnam. Journal of Macromarketing, 32(1), 87–95.

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219–247.

Seangsuwan, A. (2013). Relationship between of transformational leadership, psychological capitals, morale and intention to stay mediated by happiness at work of the state enterprise employees. [Unpublished master’s thesis] Thammasat University. (in Thai).

Seligman. (1998). Learned optimism. Simon & Schuster.

Srikuankaew, A., Jiawiwatkul, A., & Thayansin, S. (2018). The relationship between happiness, health literacy and quality of life of elderly: A case study in Wiang elderly school, Fang district, Chiang Mai province. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 7(2), 76-95. (in Thai).

Suksangthong, B. (2012). Factors related to quality of working life of temporary staff nurses in hospitals under the jurisdiction of the royal Thai army. EAU Heritage Journal Science and Technology, 6(1), 133-139. (in Thai).

Tajama, B. (2012). Factors affected to quality of work life among staff at Bumrungrad International hospital. [Unpublished master’s thesis]. Mahidol University. (in Thai).

Taylor, S. E., Kemeny, M. E., Reed, G. M., Bower, J. E., & Gruenewald, T. L. (2000). Psychological resources, positive illusions, and health. American Psychologist, 55(1), 99–109.

The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. (1995). Social Science & Medicine, 41(10), 1403–1409.

Tho, N. D. (2017). A configurational role of human capital resources in the quality of work life of marketers: FsQCA and SEM findings from Vietnam. Applied Research in Quality of Life, 13(2), 461–478.

Tuntatead, H., Phattharayuttawat, S., & Manusirivithaya, V. (2014). The development of Thai-Psychological Capital Inventory. The Journal of ThePsychiatric Association of Thailand, 59(1), 73-83. (in Thai).

Wanlaeh, W. (2015). Personal Quality of work life in Hatyai Hospital, Hat Yai District, Songkhla Province. (Unpublishd master’s thesis). Hatyai University. (in Thai).