จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมกับการติดเกม

Main Article Content

ธนกฤษ ลิขิตธรากุล
ภาสกร คุ้มศิริ

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เรื่องการใช้จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมกับปัญหาการติดเกมหรืออินเทอร์เน็ตผ่านการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความวิชาการงานวิจัยและหนังสือวิชาการโดยสืบค้นข้อมูลจากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis), PubMed, Google Scholar, Science Direct ซึ่งนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักการเทคนิคในการบำบัดความคิดและพฤติกรรม รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ผลการศึกษาพบว่าการบำบัดความคิดและพฤติกรรมกับการติดเกมหรืออินเทอร์เน็ตมีงานวิจัยรองรับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการบำบัดอื่นๆทั้งนี้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องพบเทคนิคที่ใช้ในการบำบัดพฤติกรรมติดเกมหรืออินเทอร์เน็ตได้แก่ การเตือนตนเอง การปรับเปลี่ยนความคิด การปรับพฤติกรรม เป็นต้น ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสหวิชาชีพที่ทำงานด้านสุขภาพจิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ที่มีปัญหาติดเกมหรืออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามประสิทธิผลและรูปแบบการบำบัดนั้นยังมีข้อถกเถียงและต้องการหลักฐานในการสนับสนุนเพิ่มเติม

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Fifth ed.). American Psychiatric Publishing. pp. 795-797.

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press.

Bass, P. F. (2015). Gaming addiction: When going online goes off-kilter. Contemporary Pediatrics. 32(11), 16–23.

Dong, G., & Potenza, M. N. (2014). A cognitive-behavioral model of Internet gaming disorder: theoretical underpinnings and clinical implications. Journal of psychiatric research, 58, 7-11.

Freeman, C. B. (2008). Internet gaming addiction. The Journal for Nurse Practitioners, 4(1), 42–47.

Han, J., Seo, Y., Hwang, H., Kim, S.M. & Han, D.H. (2019). Efficacy of cognitive behavioural therapy for internet gaming disorder. Clinical Psychology and Psychotherapy. 27(2), 203-213 https://doi.org/10.1002/cpp.2419.

Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation for everyday life. Piatkus Books.

King, D.L., Delfabbro, P.H. Wu, A.M.S. Doh, Y.Y., Kuss, D.J., Pallesen, S., Mentzoni, R., Carragher, N., and Sakuma, H. (2017). Treatment of Internet gaming disorder: An international systematic review and CONSORT evaluation. Clinical Psychology Review. 54,123-133.

Lemos, I. L., Abreu, C. N. D., & Sougey, E. B. (2014). Internet and video game addictions: A cognitive behavioral approach. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 41(3), 82-88.

Lee, E. J. (2011). A case study of internet game addiction. Journal of Addictions Nursing. 22(4), 208–213. https://doi:10.310 9/10884602.2011.616609.

Li, H., & Wang, S. (2013). The role of cognitive distortion in online game addiction among Chinese adolescents. Children and Youth Services Review, 35(9), 1468–1475.

Petry, N.M., & Steinberg, K.L., Women's Problem Gambling Research. (2005). Childhood maltreatment in male and female treatment-seeking pathological gamblers. Psychology of addictive behaviors. Psychology of Addictive Behaviors; 19: 226–229.

Potenza, M. N., Hong, K. I., Lacadie, C. M., Fulbright, R. K., Tuit, K. L., & Sinha, R. (2012). Neural correlates of stress-induced and cue-induced drug craving: influences of sex and cocaine dependence. The American journal of psychiatry, 169(4), 406–414. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.11020289

Rush, A. J., Beck, A. T., Kovacs, M., & Hollon, S. (1977). Comparative efficacy of cognitive therapy and pharmacotherapy in the treatment of depressed outpatients. Cognitive Therapy and Research, 1(1), 17-37.

Vasiliu, O. & Vasile, D. (2017). Cognitive-behavioral therapy for internet gaming disorder and alcohol use disorder- A case report. International Journal of Psychiatry and Psychotherapy. 2, 34-38.

Young, K. S. (2013). Treatment outcomes using CBT-IA with Internet-addicted patients. J. Behav. Addict. 2, 209–215. https://doi: 10.1556/JBA.2.2013.4.3

Young, K.S. & Brand, M. (2017). Merging theoretical models and therapy approaches in the context of internet gaming disorder: A personal perspective. Front. Psychol. 8: 1-12. https:// doi:10.3389/fpsyg.2017.01853