วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับบทความประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์)
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

โดยมีกำหนดประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม

ประเภทของบทความที่จะรับบทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) และบท วิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลายหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน 

Vol. 9 No. 1 (2022): Journal of Management Science, Suratthani Rajabhat University

Published: 2022-06-24

Full

Journal of Management Science Journal of Management Science, Suratthani Rajabhat University

COVER

Journal of Management Science Journal of Management Science, Suratthani Rajabhat University

Journal of Management Sciences

Journal of Management Science Journal of Management Science, Suratthani Rajabhat University

CONTENT

Journal of Management Science Journal of Management Science, Suratthani Rajabhat University

EDITORIAL

Journal of Management Science Journal of Management Science, Suratthani Rajabhat University

Recommendations for authors

Journal of Management Science Journal of Management Science, Suratthani Rajabhat University

Peer Reviews

Journal of Management Science Journal of Management Science, Suratthani Rajabhat University
View All Issues