อุปลักษณ์เรื่องเพศในรายการหาคู่ “The Love Machine วงล้อ ลุ้นรัก”

Main Article Content

Noppawan Muangkaew

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปลักษณ์เรื่องเพศที่ปรากฏในรายการหาคู่ “The Love Machine วงล้อ ลุ้นรัก” โดยใช้ทฤษฎีอุปลักษณ์ (Metaphor) ในเชิงภาษาศาสตร์ปริชานที่เป็นการใช้ภาษาเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างสองสิ่งโดยที่ทั้งสองสิ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มทางความหมายที่ต่างกัน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลคำถามคำตอบจากรายการหาคู่ “The Love Machine วงล้อ ลุ้นรัก” ทั้ง 72 ตอน รวม 216 คำถาม พบรูปคำอุปลักษณ์   เรื่องเพศที่ปรากฏในรายการหาคู่ “The Love Machine วงล้อ ลุ้นรัก” ทั้งสิ้น 125 รูปคำ โดยสามารถจัดกลุ่ม       อุปลักษณ์เรื่องเพศเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) รูปคำอุปลักษณ์สื่อถึงการกระทำระหว่างมีเพศสัมพันธ์ จำนวน 71 รูปคำ คิดเป็นร้อยละ 56.80 2) รูปคำอุปลักษณ์สื่อถึงอวัยวะทางเพศ จำนวน 51 รูปคำ คิดเป็นร้อยละ 40.80 และ 3) รูปคำอุปลักษณ์สื่อถึงอุปกรณ์ที่ใช้ขณะมีเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 รูปคำ คิดเป็นร้อยละ 2.40 และสามารถจัดกลุ่มมโนอุปลักษณ์เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ [เรื่องเพศ คือ อาหาร] [เรื่องเพศ คือ ความสนุกสนาน] [เรื่องเพศ คือ สิ่งที่ควบคุมไม่ได้] [เรื่องเพศ คือ การแข่งขัน/กีฬา] และ [เรื่องเพศ คือ อาวุธ]

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles
Author Biography

Noppawan Muangkaew, Prince of Songkla Universit, Surat Thani Campus

Thailand Citation Index Centre