ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ: จุดกำเนิดและวิวัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน (The History of English: Origin and Evolution from the Past to the Present)

Main Article Content

เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์

Abstract

English is the world’s medium language containing a long history and continuous evolution. This article was aimed to present the history and evolution of the English language in various periods as well as factors affecting language changes. The contents were categorized into three periods : Old English, Middle English and Modern English. Also, the main historical events and social phenomena that have played a pivotal role in changing and determining some specific characteristics of the English language in each period were presented in order to provide readers with a better understanding about the origin of change and evolution of the language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article

References

1. ธรรมปิฏก, พระ. (๒๕๕๒). กาลานุกรม: พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพ: ผลิธัมม์.
2. พรรณพิไล อัครมาส. (๒๕๔๗). อังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
3. ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา. (๒๕๔๔). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
4. ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๕).พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพ: อรุณการพิมพ์.
5. อนันต์ชัย เลาหะพันธ์. (๒๕๕๘). เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.
6. Borges, (1974). Jorge Luis. An Introduction to English Literature. Kentucky : The University Press of Kentucky.
7. Carter, E. H. (1968). A History of Britain. Oxford: Clarendon Press.
8. Dan, McIntyre. (2009). History of English: A Resource Book for Students. First edition. New York: Routledge.
9. Duiker, William J. (2007). Contemporary World History. Fifth edition. Boston: Wadsworth.
10. Gordon, Edward. (1964). English Literature. Massachusetts: Ginn and Company.
11. Gran, R.G., Kay, Ann, and Morgan, Kenneth. (2011). History of Britain & Ireland: A Definitive Visual Guide. London: Dorling Kindersley.
12. Julius, Doug. (2006). Latin : A Complete Introductory Course in Classical Latin. Third edition. New York: Broadway Books.
13. Kemenade, A. Van & Los, Bettelou. (2009). The Handbook of the History of English. West Sussex: Blackwell.
14. Klarer, Mario. (2004). An Introduction to Literary Studies. Second edition. New York: Routledge.
15. Lindblad, Michael. (2016). Everything You Need to Ace World History Arts in One Big Fat Notebook. New York: Workman Publishing.
16. Sean, McEvoy. (2012). Shakespeare: The Basics.Third edition. London: Routeledge.
17. Stobaugh, James P. (2005). British Literature: Encouraging Thoughtful Christians to be World Changers. Tennessee: Broadman& Holman.
18. Todd, L. (1984) ‘The English Language in West Africa,’ in Bailey, R. W. and Gorlanch, M. (eds.) English as a World Language, p.210. Cambridge: Cambridge University Press.
19. Trudgill, P. and Hannah, J. (2002) International English.4th edition. London: Arnold.
20. Walter, Elizabeth and Woodford Kate.(2010). Easy Learning Writing. 3th edition. Collins: London.