เผยแพร่แล้ว: 2013-12-24

บทบรรณาธิการ

ประคอง เจริญจิตรกรรม

(2)

อาศิรวาท

สุปาณี พัดทอง

(3)

"ผู้หญิง" ในภาษาอังกฤษ

พิมพันธุ์ เวสสะโกศล

130-139

Nehru A Political Life

สุกัญญา บำรุงสุข

143-148

Seascape: A Play

Prapassaree Kramer

149-154