การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อหาและศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช: ความสอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

Main Article Content

ธงชัย ดิษโส

บทคัดย่อ

แม้ว่าวรรณกรรมร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะส่วนใหญ่ที่สืบทอดจารีตนิยมจากวรรณกรรมร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติในอดีต แต่ก็ยังพบว่ามีลักษณะบางส่วนที่ได้ปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนด้านเนื้อหา และศิลปะการใช้ภาษาที่ผู้แต่งคิดสร้างสรรค์และแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งการดัดแปลง เพิ่มเติมหรือพัฒนา สิ่งที่เคยปรากฏในวรรณกรรมร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติในอดีตและวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ มาก่อน เพื่อนำเสนอในลักษณะใหม่ที่มีแง่มุมต่างไปจากเดิม และที่สำคัญคือเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

Although some aspects of form, content and diction in the eulogistic poetry for His Majesty King Bhumibol Adulyadej are derived from past eulogistic poetry conventions, some of them, especially on content and diction are partially adapted due to authors’ creativity and elaboration in order to present new aspects of eulogistic poetry, especially adapted to the new generation and social change.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ