ว่าด้วยบทบาทของสตรีเยอรมันจากอดีตสู่ปัจจุบัน

Main Article Content

อัญชลี โตพึ่งพงศ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอภาพของสตรีเยอรมันในแง่มุมต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทของสตรีเยอรมันไม่เพียงแต่ถูกหล่อหลอมจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ และขนบประเพณีเท่านั้น แต่ยังถูกกำหนดจากเพศชายด้วย แม้เมื่อปลายศตวรรษที่ผ่านมาจะมีการปฏิรูปบทบาทสตรีและสร้างจิตสำนึกขึ้นแล้ว สตรีเยอรมันก็ยังต้องต่อสู้เพื่อสิทธิเสมอภาคและการยอมรับในแวดวงต่าง ๆ ต่อไป

Der Artikel gibt einen kurzen Ueberblick ueber die deutschen Frauen – sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart. Bei diesem Versuch hat die Verfasserin frueh erkannt, dass sich die Rolle der Frauen in Deutshland einem vielfaeltigen Wandlungsprozess unterzogen hat. Sie wurde und wird nicht nur von wirtshaftlichen, politischem und religioesen Faktoren beeinflusst, sondern auch vonihrem maennlichen Gegenueber wesentlich bestimmt. Trotz der grossen Revolution des lerzten Jagrhunderts, in dem mehrere Frauen eine hoehere Bildungschance bekamen und fuer Wahrnehmung der geschlechtsspezifischen Diskrepanz staerker sensibilisiert worden sind, warden sie-besonders in der Berufswelt-immer noch benachteiligt. Die Frauen des 21. Jahrhunderts wenden wohl fuer die Gleichberechtigung weiter kaempfen muessen.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ