วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จากคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา และเป็นแหล่งอ้างอิงให้แก่ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานทางด้านสื่อสารให้กับองค์กรและสังคม โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ในช่วงเวลาดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ISSN : 1906-2230
e-ISSN : 2673-009X

Vol. 13 No. 1 (2020): January - June

Published: 2019-12-27

Examining the Moderating Role of Consumer Determinants in the Relationship between Brand Equity and Behavioral Intentions:

A Case of Nike Athletic Shoe Brand

Hanh Thi My Tran, รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ

1 - 23

Lifestyle and brand consumption behavior of generation me

ลภัสดาศรณ์ โชคหิรัญธนากูล, ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

24 - 38

Audiences’ Attitudes and Media Appeals of Urban Green Spaces

วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

39 - 51

Relationships between Antecedents, Attitude, and Behavioral Intention on Electronic Word of Mouth in Service Business

รพีพรรณ ลีสุวัฒน์, สราวุธ อนันตชาติ, สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม

52 - 70

Korean Idol Preference Scales and Consumers’ Response towards Brands

เอรินทร์ เผือกเกษม, พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

127 - 140

View All Issues