วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา เป็นวารสารวิชาการสาขานิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ของภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

        1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ การสื่อสาร การสื่อสารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค นโยบายสังคม เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารตราสินค้า จิตวิทยาการสื่อสารสารนิเทศ การสื่อสารการเมือง การสื่อสารในองค์กร การจัดการการสื่อสาร และสาขาวิชาอื่นๆ ตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการ

       2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสาร สาระสำคัญ ประสบการณ์และเป็นแหล่งอ้างอิงทางการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาแก่นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสาร

       1. บทความที่นำเสนอเพื่อตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ซึ่งอาจเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

       2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบของวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่นๆ หากพบว่าผู้เขียนส่งหรือตีพิมพ์บทความในที่อื่นๆ กองบรรณาธิการถือว่าเป็นการกระทำคัดลอกผลงานตนเอง (Self Plagiarism) ซึ่งกองบรรณาธิการจะระงับการตีพิมพ์และแจ้งต้นสังกัดของผู้เขียนต่อไป

       3. บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ประเมินบทความ (Peer Reviewed) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ซึ่งทั้งผู้ประเมินบทความและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double-blind Peer Review) โดยบทความที่ลงตีพิมพ์ได้นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด

       4. กองบรรณาธิการถือว่า บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

       5. กองบรรณาธิการ จะไม่พิจารณาบทความหรือข้อเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วในที่อื่น ๆ หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนแบบหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน ขอความกรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง