การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางตำแหน่งสินค้าคงคลังภายใน คลังสินค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ผู้แต่ง

  • หฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • สมควร สงวนแพง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • กำพล หว่างลี้สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • นิวัฒน์ชัย ใจคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

DOI:

https://doi.org/10.14456/ajmt.2024.8

คำสำคัญ:

การจัดการคลังสินค้า , การเพิ่มประสิทธิภาพ , การหยิบสินค้า , ตำแหน่งสินค้าคงคลัง, ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตำแหน่งการจัดวางสินค้าคงคลังปัจจุบันของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อปรับปรุงตำแหน่งการจัดวางสินค้าคงคลังที่เหมาะสมของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงตำแหน่งการจัดวางสินค้าคงคลังตามหมวดหมู่ประเภทสินค้า สอดคล้องกับหลักการเคลื่อนไหวเร็ววางไว้ใกล้ประตูและการจัดแนวทแยงมุมกับประตู การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และแบบสอบถาม จากพนักงานคลังสินค้า ณ ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นคณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้การควบคุมด้วยการมองเห็นเพื่อบ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางสินค้าคงคลัง ผลการวิจัยสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาและหยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อ ร้อยละ 19.29 ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในคลังสินค้าของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานคลังสินค้ามีความพึงพอใจอย่างมากต่อการปรับปรุงโดยมีอัตราความพึงพอใจ ร้อยละ 97.00 การศึกษานี้ให้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าสำหรับการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังด้วยการย้ายตำแหน่งสินค้าคงคลังภายในคลังสินค้าอย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น ภาคธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ยังสามารถใช้เป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานคลังสินค้าได้ในท้ายที่สุด

References

Ananchaisap, S., & Monthatipkul, C. (2021). An improvement of product locations in the warehouse: A case study of Srithai Superware Korat Company Limited. Journal of Engineering and Digital Technology, 9(2), 11-24. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal/article/view/244671/167905

Anunthawichak, S. I. & Phiphopaekasit, P. (2021). The influence of transformational leadership, organizational commitment, and job satisfaction on the turnover intention of modern trade business employees in Thailand. Local Administration Journal, 14(4), 415-432. https://so04.tcithaijo.org/index.php/colakkujournals/article/view/254258/174039

Boonphakdee, W., Hirunyasiri, D., Lancai, R., Kiattikunrat, W., & Sangthong, P. (2022). Improvement of the storage locations for the finished products warehouse: A case study of sportswear manufacturing company. Ladkrabang Engineering Journal, 39(2), 113-124. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/lej/

article/download/246970/168652/892876

Bunterngchit, C. (2018). Simulation-based application in warehouse layout design for reducing material handling time. Kasem Bundit Engineering Journal, 8(3), 1-14. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/kbej/article/view/

/119675

Chamsom, S. & Pornbunjerdkul, S. (2021). Increasing efficiency of warehouse management: A case study of

second-hand shoes warehouse. Journal of Logistics and Supply Chain College, 7(1), 34-48. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j/article/view/246304/169473

Chuchottaworn, N. & Makkhaman, S. (2020). The warehouse layout design for film wrap storage by systematic layout planning and simulation techniques, a case study of ABC Company. Journal of Logistics and

Supply Chain College, 6(1), 87-103. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j/article/view/242397/

Chiangmai, N. N. & Pongsathornwiwat, A. (2022). Efficiency improvement of raw-materials warehouse by designing of optimal layout and storage location assignment in a diaper manufacturing. Thai Industrial Engineering Network Journal, 8(1), 28-38. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/article/view/245999/167632

Daragai, P. & Rakkharn, S. (2022). Increase the efficiency of warehouse management in generator business.

Journal of Science and Technology, Sukhothai Thammathirat Open University, 2(1), 31-46. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stouscitech/article/view/247020/167649

Intanon, S., Apichottanakul, A., Thuankaewsing, S., & Pitiruek, K. (2022). The storage location identification and

the importance of door usage on I/O products for multi-level warehouse. Farm Engineering and Automation Technology Journal, 8(1), 45-57. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/featkku/article/view/245959/167475

Khaiwthong, P. & Pitiruek, K. (2022). Layout design to determine storage location for an agriculture warehouse. Farm Engineering and Automation Technology Journal, 8(1), 69-77. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/

featkku/article/view/246034/167480

Khluiprasert, T. & Raothanachonkun, P. (2023). Increasing efficiency of warehouse layout: A case study of

ABC Company. Sripatum Chonburi Academic Journal, 19(3), 1-16. https://www.chonburi.spu.ac.th/journal/

booksearch/upload/2134_1680670559.pdf

Lawhawichitsak, K. & Phongsatornwiwat, A. (2021). Applying a two-stage clustering-assignment model for an item-associated product family warehouse storage location problem. Thai Journal of Operations Research, 9(1),

-105. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/TJOR/article/view/243958/165640

Likitkarn, P. (2023). Improving the inventory storage process with ABC analysis for increase storage management efficiency: The case of XYZ Co., Ltd. Journal of Logistics and Supply Chain College, 9(1), 5-19. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j/article/view/260199/177040

Masae, M., Boonreung, W., Hmadhloo, P., & Vichitkunakorn, P. (2022). Factors affecting the picking travel distance in the leaf warehouse. The Journal of Applied Science, 21(1), 1-20. https://doi.org/10.14416

/j.appsci.2022.01.014

Moryadee, C., Kosalwat, P., Jitt-Aer, K., & Rabob, C. (2020). Guidelines for solving problems in warehouse management of medical supplies: A case study of a pharmacy in Nakhon Pathom province. Journal of Innovation and Management, 5, 5-14. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journalcim/article/view/246436/

Nelson, L. S. (1984). The Shewhart control chart—tests for special causes. Journal of Quality Technology, 16(4),

-239. https://doi.org/10.1080/00224065.1984.11978921

Panorun-udomsuk, Y. & Aueafuea, T. (2021). Warehouse layout design to increase management efficiency

case study: ABC Company Limited. https://buulog.com/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%90%E0%

B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8

%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD.pdf

Phakdeewongthep, P., Wararatchai, P., Aunyawong, W., & Wimuktalop, W. (2022). The improvement of inventory location by linear programming: A case study of ABC Co., Ltd. Journal of Logistics and Supply Chain College, 8(1), 74-89. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Logis_j/article/view/253701/173011

Phattharaphongmanee, J. & Rattamapongpingyo, T. (2023). Reduction waste by lean in warehouse process affect to business performance in Thailand. Journal of Educational Management and Research Innovation, 5(1),

-176. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemri/article/view/259354/175132

Preangprom, S. & Gerdkaew, K. (2022). Optimizing storage space and order picking in warehouse operations:

A case study of an IT product distribution company. Journal of Business and Industrial Development, 2(3), 17-33. https://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/bid/article/viewFile/6354/4423

Preedawat, P., Panprung, W., & Atthirawong, W. (2022). Improving efficiency of warehouse management using

a simulation technique: A case study of industrial gas distribution company. Journal of Applied Statistics and Information Technology, 7(2), 26-47. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/article/view/

/168128

Rakbanglaem, R. & Pongsathornwiwat, A. (2022). Layout design and storage relocation for warehouse efficiency improvement in warehouse: A case study of a public hospital. Journal of Engineering and Digital Technology, 10(2), 32-45. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal/article/view/250430/170077

Saengsuwandee, T. & Klongboonjit, S. (2021). The efficiency enhancement of warehouse management using

ABC and forecasting technique: A case study of storage system. Ladkrabang Engineering Journal, 38(4),

-22. https://opacimages.lib.kmitl.ac.th/medias/j00017602/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%

E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf

Sooksai, T. & Kaewpakdee, K. (2022). The optimization of warehouse order picking using the ABC analysis:

A case study of ABC Co., Ltd. Journal of Logistics and Supply Chain College, 8(1), 90-104. https://so03.

tci-thaijo.org/index.php/Logis_j/article/view/254076/173061

Tanimkarn, P. & Pukahuta, P. (2022). Effects of organizational climate on work efficiency through work life quality of employees in Suranaree Idustrial Zone. Academic Journal of Management Technology, 3(1), 83-96. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jomt/article/view/260315/173925

Tatong, J., Akaraphisitwong, S., & Kotrsongkram, S. (2018). Warehouse management of convenience store :

A comparative study between 7-Eleven and Family Mart. Academic Journal Bangkokthonburi University, 7(2), 97-109. https://center.bkkthon.ac.th/journal/upload/doc/spit/21/files/97-109.pdf

Tuammee, S., Cheevapruk, S., Rontlaong, P., Junsanad, P., & Pikul, T. (2023). Efficiency improvement of location assignment of products in a warehouse: An empirical study. In Sattayaraksa, W.D. (Ed.), Science Group

at The National Conference. The 14th Hatyai National and International Conference (pp. 643-658).

Hatyai University. https://www.hu.ac.th/conference/proceedings/doc/proceeding.pdf

Tubtimted, R. & Ayasanond, C. (2023). Warehouse management to increase efficiency of ABC Company Limited: Case study of consumer warehouse. Journal of Logistics and Supply Chain College, 9(2), 52-65. https://doi.org/10.53848/jlscc.v9i2.261106

Ubonsai, A. & Phongsatornwiwat, A. (2021). Application of association rules bases storage location assignments for improving class-based warehouse design: Case study a packaging company. Thai Journal of Operations Research, 9(2), 21-35. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/TJOR/article/view/243959/165995

Wongsanit, A. (2020). On warehouse management to increase the efficiency of product storage [Master’ s thesis, Dhurakij Pundit University]. DPU Library. https://libdoc.dpu.ac.th/thesis/Apisak.Won.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-26

How to Cite

จันต๊ะคาด ห., สงวนแพง ส., หว่างลี้สกุล ก. ., & ใจคำ น. (2024). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางตำแหน่งสินค้าคงคลังภายใน คลังสินค้าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ, 5(1), 94–111. https://doi.org/10.14456/ajmt.2024.8