การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวรถไฟ

ผู้แต่ง

  • คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • ศรัญญา ศรีทอง คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

DOI:

https://doi.org/10.14456/ajmt.2024.7

คำสำคัญ:

การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว , การท่องเที่ยวทางรถไฟ , การรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อการรับรู้คุณค่า การท่องเที่ยวรถไฟจำแนกตามเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา และศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวรถไฟ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 385 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธี Enter โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวรถไฟในภาพรวมไม่แตกต่างกัน การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว ได้แก่ การไหลทางกายภาพ การไหล   ทางการเงิน และการไหลทางข้อมูลส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวรถไฟอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การไหลทางการเงิน (β = 0.443) การไหลทางกายภาพ (β = 0.124) และการไหลทางข้อมูล (β = 0.106) ตามลำดับ ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรถไฟโดยเน้นการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีและสร้างการรับรู้คุณค่าของนักท่องเที่ยว

References

Boonsriroj, P. (2007). Quality of service management of Nakornping speacial express train, state railway of Thailand [Master’ s Thesis, Maejo University]. Maejo Digital Collection. http://webpac.library.mju. ac.th/

Brown, L., & Williams, R. (2019). Information flow in tourism: An analysis of destination Marketing organizations. Tourism Management, 38(5), 789-803.

Buhalis, D. & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet-The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609-623.

Chaimankong, C. & Chaimankong, M. (2013). Logistics and supply chain strategy competing in the global market (7th Ed.). Vision Prepress.

Chatrongkakul, A. (2006). Consumer behavior. Thammasat press.

Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed). John Wiley & Sons.

Division of Logistics, Department of industrial promotion. (2021). Logistics definition and term. https://dol.dip.go.th/en/category/2019-02-08-08-57-30/2019-07-21-16-50-25

Dwyer, L., & Mistilis, N. (2016). Beyond economic value: An alternative rationale for tourism as a tool for community development. Tourism Management, 53, 96-107.

Garcia, M., & Martinez, S. (2018). Logistics management in the cruise Industry: A case study of port operations. International Journal of Maritime Studies, 25(2), 213-227.

Green, A., & Robinson, P. (2017). Logistics and customer experience in eco-Tourism: A case study of safari Tours. Journal of Sustainable Tourism, 32(4), 541-556.

Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis (7th ed). Pearson.

Han, Y., & Xie, G. (2019). Determinants of customer perceived online shopping logistics service quality value: An empirical Study from China. International Journal of Logistics Research and Applications, 22(6), 614-637.

Kieanwatana, K., Saynaratchai, K., Srithong, S., & Watcharaphaisankul, U. (2022). Factors influencing travel eecision-making on rail tourism during the COVID-19 pandemics. JMSPSRU, 4(2), 45-60.

Kosolsriwiwat, S. (2018). Railways and cultural tourism in the Kansai region. [Bachelor’s Individual Study]. Silpakorn University.

Liang, H. C. (2008). Impact of logistics service performance on tourist satisfaction and Loyalty [Doctoral dissertation, RMIT University]. CORE. https://core.ac.uk/download/pdf/43495012.pdf

Moya, S. (2019). Guidelines for the development of the railway services of Thailand to Thai tourists. The 2nd National Conference and presentation of student work on Humanities and Social Sciences (pp.723-728).https://hs.ssru.ac.th/useruploads/files/20190306/5e487e243c041ad4fd562e4cbe7e3503c04a6d82.pdf

Nakajad, T. (2020). Tourism logistics in terms of physical flow affecting the satisfaction of Thai tourists visiting Hat Yai District, Songkhla Province. http://www.ba-abstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2563-5-6_1630 161 705. pdf

Nopphakate, K., & Aunyawong, W. (2022). The Relationship of tourism logistics management and destination brand loyalty: The mediating role of Thailand tourist satisfaction. International Journal of Health Sciences, 6, S5.

Nordlund, A., & Westin, K. (2013). Influence of values, beliefs, and age on intention to travel by a new railway line under construction in Northern Sweden. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 48, 86-95.

Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric Theory (3rd ed). McGraw- Hill.

Patterson, p. & Spreng, R. (1997). Modeling the relationship between perceived value, satisfaction and repurchase intentions in a business-to-business, services context: an empirical examination. International Journal of Service Industry Management, 8(5), 414-434.

Pourhashem, G., Malichová, E., Piscová, T., & Kováčiková, T. (2022). Gender difference in perception of value of travel time and travel mode choice behavior in Eight European countries. Sustainability, 14(16), 10426.

Sangthong, M., Seapoo, K., & Aotrit, S. (2022). Relationship Between Image and Service Quality Perceived

by customers of railway stations in Nakhon Si Thammarat province. Academic Journal of Management Technology, 3(2), 1-14.

Sereerat, S. (1995). Consumer behavior. Pattanasueksa.

Sereerat, S. (2017). Marketing management. Dharmasarn.

Sheth, J. N., Newman, B. I., & Gross, B. L. (1991). Why we buy what we buy: A theory of consumption values. Journal of Business Research, 22(2), 159-170.

Smith, J. & Johnson, A. (2020). The impact of destination logistics on tourist satisfaction. Journal of Tourism Research, 45(3), 321-335.

State Railway of Thailand. (n.d.). Holiday rail travel guidebook. https://www.railway.co.th

Thongsodsang, C. (2023). Assessing the value of service innovation in rail Industry. Academic Journal of Management Technology, 4(2), 154-168.

Tourism Authority of Thailand. (2023). Project to survey travel behavior of Thai people in 2023 Quarter 1. Brand Matrix Research.

Tourism Authority of Thailand. (2022). Project to survey travel behavior of Thai people in 2023. In-Touch Research and Consultancy.

Tuntavanitch, P. & Jindasri, P. (2018). Real meaning of IOC. JEM-MSU, 24(2), 3-12.

Wang, S. T. E. (2013). The influence of visual packaging design on perceived food product quality, value, and brand preference. International Journal of Retail & Distribution Management, 41(10), 805-816.

Xia, W. & Zhang, J. (2019). A Study of Railway Passenger Flows in China: Characteristics, Challenges, and Implications for Policy. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 121, 158-172.

Yiamjanya, S. (2019). Railway tourism: diversifying Thai tourism case study: Mae Klong railway line. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 11(1). http://www.elic.ssru.ac.th/siripen_yi/pluginfile.php/75/mod_page/content/16/%E0%B8%9A%E0%B 8%97%E0%B8% 84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-62.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-26 — Updated on 2024-05-23

How to Cite

เกียนวัฒนา ค. ., & ศรีทอง ศ. (2024). การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวรถไฟ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ, 5(1), 81–93. https://doi.org/10.14456/ajmt.2024.7