การบริหารความเสี่ยงในองค์กรยุคใหม่ : การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • อรวรรณ เชิงรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • ธิญาดา แต้วจอหอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • จิรณัฐ เหมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • สุรีพร เชียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • พร้อมพร ภูวดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • คุณากร ไวยวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

DOI:

https://doi.org/10.14456/ajmt.2023.17

คำสำคัญ:

การบริหารความเสี่ยง, การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, องค์กรยุคใหม่

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์ที่จะอภิปรายการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันทั้งในด้านเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ ทำให้ส่งผลกระทบและโอกาสในการดำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรได้ ดังนั้น องค์กรต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนเปลงในอนาคต ผู้ศึกษามีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้ซึ่งได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยง โดยการรวบรวมข้อมูลมาสังเคราะห์ความรู้ตามหลักการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการกำหนดประเด็นปัญหาทางการบริหารความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ควรดำเนินการกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของธุรกิจ การสำรวจความเสี่ยงการค้นหาและคัดกรอง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางและสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ สร้างความปลอดภัยในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

References

จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล. (2561, มิถุนายน). แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO Enterprise Risk Manage-ment 2017. วารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 14 (42), 111-124. สืบค้นจาก http://www.jap.tbs .tu.ac.th /file s/Article/Jap42/Full/JAP42Juthamon.pdf

ชยาภา ชยาวิวัฒนาวงศ์. (2561, กรกฎาคม). ทำความรู้จักกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ตามกรอบ COSO ERM 2017. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.setsustainability.com/download/jhl5wx37uym2pq4

ณัฐพงศ เหลืองนฤดม, ณัฐพัชร์ นวลมณีฐิติ, มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล, ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล. (2561). การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.สุวรรณภูมิ, 2 (2), 30-34. สืบค้นจาก https://ph03.tcithaijo.org/index.php/JSciTech/index

ธงชัย ทองมา, ธีระวัฒน์ จันทึก. (2558). การบริหารจัดการความเสี่ยงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง : องค์การในยุคโลกาภิวัฒน์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร, 8 (3), 596-621. สืบค้นจาก https://he02.tci-thaijo.org/ index.php/ Veridian-E-Journal/article/view/48321

ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์, ธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์, พรพรรณ สุวรรณประทีป, สุกานดา โรจนประภายนต์, วัฒนา เสรีคุณากุล. (2563). การเรียนรู้เพื่อรับมือกับการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจในบริบทใหม่ยุคอุตสาหกรรม 4.0. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 13 (2), 171-181. สืบค้นจาก https://www.thonburiu.ac.th/journal/Docu-ment/13-2-before/Journal13_2_16.pdf

นภา นาคแย้ม. (2565). การบริหารความเสี่ยงเพื่อความสำเร็จขององค์กร : การนำแบบจำลองธุรกิจแคนวาสมาใช้ในการระบุความเสี่ยง. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 16 (1), 124-139. สืบ- ค้นจาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mbakkujournal/article/view/265987/179454

ปีเตอร์ ฮอร์มชอว์. (2565, กุมภาพันธ์ 17). ตัวอย่างการทุจริตในองค์กรช่วงโควิด-19 และวิธีป้องกันเบื้องต้น. [เว็บเพจ]. สืบค้นจาก https://www.orionforensics.com/th/2022/02/17/corporate-fraud-and-covid-19-th/

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, พระสมุห์สิปปภาส อนันต์ยศหงส์ษา. (2565). การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่. วารสาร มจร กาญจนปริทรรศน์, 2 (3), 152-162. สืบค้นจาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Kanchanaeditor/article/view/260295/176383

รัฐพงศ์ รัตนพันธ์ศรี. (2562). ความสอดคล้องระหว่างการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาครัฐกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 : กรณีศึกษาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง). วารสาร-สภาวิชาชีพบัญชี, 1 (3), 24-43. สืบค้นจาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/article/view/206217 /160769

วิชิต สุรดินทร์กูร. (2565). การบริหารงานองค์การสมัยใหม่ของสำนักงานบัญชีเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การดิจิทัล. วารสารรัชต์ภาคย์, 16 (46), 576-593. สืบค้นจาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ/article/view/25 8463/174978

สุรเดช จองวรรณศิริ. (2561, พฤษภาคม 17). บริหารความเสี่ยงด้วย COSO-ERM 2017. [เว็บบล็อก] สืบค้นจากhttps://www.rama.mahidol.ac.th/riskmgt/th/article/08162019-1041

Job DB by Seek. (2560, ตุลาคม 12). ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ Digital Organization. [เว็บบล็อก] สืบค้นจาก http://surl.li/iwtfa

RS GROUP. (2563, ธันวาคม 23). RS เดินหน้าก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การจัดการบริหารองค์กรยุคใหม่. [เว็บ-บล็อก] สืบค้นจาก https:// www.rs.co.th/th/

Society of Corporate Compliance and Ethics, Health Care Compliance Association. (2563, พฤศจิกายน). COM- PLIANCE RISK MANAGEMENT: APPLYING THE COSO ERM FRAMEWORK. [บทความอิเล็กทรอนิกส์] .สืบค้นจาก https://www.coso.org/Shared%20DocumentsCompliance-Risk-Management-Applying-the-COSO-ERM-Framework.pdf

Universal CPA Review. (2565). Review And Revision. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.universalcpareview-.com/ask-joey/what-is-the-review-and-revision-component-of-the-coso-erm-framework/

Zendesk. (2564, มกราคม 6). Digital Transformation คืออะไร สำคัญแค่ไหนต่อการทำธุรกิจ?. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https:// www.dmit.co.th/th/zendesk-updates-th/what-is-digital-transformation/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-29

How to Cite

เชิงรัมย์ อ., แต้วจอหอ ธ., เหมราช จ., เชียงเหนือ ส., ภูวดิน . พ., & ไวยวุฒิ ค. (2023). การบริหารความเสี่ยงในองค์กรยุคใหม่ : การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ, 4(2), 239–250. https://doi.org/10.14456/ajmt.2023.17