บรรยากาศองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี

ผู้แต่ง

  • ปฏิมา ถนิมกาญจน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
  • เพ็ญพร ปุกหุต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตในการทำงาน , บรรยากาศองค์การ , ประสิทธิภาพการทำงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 224 ราย มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทำงาน  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดยที่ตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานมีบทบาทสำคัญต่อ การเป็นตัวแปรคั่นกลางแบบสมบูรณ์ (Full mediation) ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิการทำงานของพนักงานและผลการดำเนินงานขององค์การให้สูงขึ้น ผู้บริหารองค์การควรให้การสนับสนุนมิติด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยพัฒนาความสามารถของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้และพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น เช่น ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ สำหรับการส่งเสริมบรรยากาศองค์การ ควรให้มีการส่งเสริมให้เกิดความเป็นกันเอง มีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้คำแนะนำเมื่อมีปัญหา และสร้างระบบขวัญกำลังใจที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันของพนักงาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-20