การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

ผู้แต่ง

  • กตัญญุตา โอเช่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คำสำคัญ:

: การตลาดดิจิทัล , กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ , พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษาการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ได้แก่ ผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ที่เคยใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ จำนวน 389 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การตลาดดิจิทัล ด้านอีเมลการตลาด ด้านการตลาดผ่านระบบค้นหาข้อมูล ด้านการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และด้านแบนเนอร์เว็บไซต์ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ด้านการรับรู้ ด้านการจดจํา ด้านการสอบถามด้านการกระทํา และด้านการแนะนําบอกต่อส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เท่ากับร้อยละ 77 ดังนั้นผลจากการศึกษาที่ได้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาการการตลาดดิจิทัลให้ตรงกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ต่อไป

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-01