แนวทางการบริหารจัดการทางการเงินและพัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชี ของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • อรอุมา สำลี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
  • กนกนาถ ศรีกาญจน์ สาขาการบัญชีและการเงิน คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • เจษฎา ร่มเย็น สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

งบประมาณเงินสด, รูปแบบการจัดทำบัญชี , สัญญาณเตือนกระแสเงินสด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินและพัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชีที่เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ผ่านการประเมินและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และทำการเก็บข้อมูลจากประธาน ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการทางการเงิน ที่ผ่านมาทางกลุ่มไม่มีการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน และไม่มีการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งไม่มีการจัดทำงบประมาณเงินสด เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทางการเงินที่ถูกต้อง บริบทการจัดทำบัญชี ส่วนใหญ่การจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตามกระบวนการ มีเพียงการจดบันทึกบัญชีและไม่ทำการบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีอย่างครบถ้วน ซึ่งปัญหาในการจัดทำบัญชี คือ ผู้จัดทำไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและขาดความต่อเนื่องในการบันทึกบัญชี เนื่องจากผู้จัดทำไม่ได้เรียนจบในสาขาการบัญชีและสาขาบริหารธุรกิจ และไม่เคยเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับความรู้ทางการบัญชี โดยรูปแบบการจัดทำบัญชีที่กลุ่มต้องการ มีลักษณะการจัดทำที่ไม่ซับซ้อน จำนวนเอกสารไม่มากจนเกินไป และต้องการนำเทคโนโลยีทางมือถือมาใช้ใน  การบันทึกมากกว่าบันทึกในสมุดบัญชี 2) แนวทางในการกำหนดการบริหารจัดการทางการเงินและพัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน ออกแบบงบประมาณเงินสดด้วยโปรแกรม MS excel เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมเงินสด มีการออกแบบสมุดบัญชี ทะเบียนคุมต่าง ๆ และรายงานทางการเงิน โดยให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกแบบและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-20