ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต่อการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • ชินจิรัฎฐ์ จรัญศิริไพศาล นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • ชัยธัช หวังสม นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • สุรเกียรติ ปริชาตินนท์ อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • สรชัย สุขพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คำสำคัญ:

การค้าระหว่างประเทศ, การระบาดใหญ่ของโควิด - 19 , สินค้าเกษตร

บทคัดย่อ

ในวิกฤตสุขภาพระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การค้าเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยชีวิตและดำรงชีวิตของคนในประเทศ และจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การค้าคล่องตัว จากระดับของโลกาภิวัตน์ที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การค้าได้ขยายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ทำให้การค้าระหว่างประเทศหยุดชะงักลง โดยเฉพาะในห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารและสินค้าการเกษตร ซึ่งในระยะสั้นประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนด้วยการรักษาห่วงโซ่อุปทานให้คงอยู่และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การซื้อของผู้บริโภคจากภาวะการที่ตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ให้สงบลง และรองรับพฤติกรรมการบริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปจากการแยกตัวออกจากกันของประชาชน เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไป สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของระบบการค้าระหว่างประเทศ คือรัฐบาลอาจต้องเสริมสร้างสถาบันที่ควบคุมการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น และในทางกลับกันรัฐบาลในบางประเทศอาจรู้สึกว่าพวกเขาพึ่งพาแหล่งอุปทานจากต่างประเทศมากเกินไป เป็นผลให้ประเทศเหล่านั้นอาจปิดกั้นมากขึ้นโดยหลีกเลี่ยงความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศหลังจากเกิดความไม่สมดุลของการระบาดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID - 19)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-21