การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินของผู้ใช้บริการ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ผ่องนภา สีเกี๋ยง นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • พิทยา ผ่อนกลาง อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คำสำคัญ:

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน , คุณภาพระบบสารสนเทศ , ผู้ใช้บริการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพระบบสารสนเทศและด้านการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินของผู้ใช้บริการ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพระบบสารสนเทศกับ การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินของผู้ใช้บริการ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่ใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน จำนวน 400 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ด้านคุณภาพระบบสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินของผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และคุณภาพระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินของผู้ใช้บริการไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-10